Политика на поверителност

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

  1. Администратор на лични данни, събрани чрез уебсайта madasweet.pl, е Адам Pawłowskicondunding бизнес дейност под търговското наименование MADA SWEET, седалище с адрес: UL. POLNA 7 26-026 MORAWICA, адрес за доставка:, NIP: 657-00-80-542, РЕГОН: 290524178, вписан в Централния регистър и информация за икономическата дейност, електронен адрес: KONTAKT@MADASWEET.PL, наричан по-долу „Администратор“, който е и доставчик на услуги, място на извършване на бизнес: UL. POLNA 7 26-026 MORAWICA, адрес за доставка: UL. POLNA 7 26-026 MORAWICA, NIP: 657-00-80-542, REGON: 290524178, адрес на електронна поща: KONTAKT@MADASWEET.PL, наричан по-долу „администратор“.
  2. Личните данни, събрани от администратора чрез уебсайта, се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (Общ регламент за защита на данните), наричана по-долу ОРЗД, и Закона за защита на личните данни от 10 май 2018 г.
 2. ВИД НА ОБРАБОТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, ЦЕЛ И ОБХВАТ НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИ 
  1. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО И ПРАВНА ОСНОВА.Администраторът обработва лични данни чрез уебсайта madasweet.pl в случай на: 
   1. използване на формата за контакт от потребителя. Вашите лични данни се обработват съгласно член 6, параграф 1, (f) от ОРЗД като легитимен интерес на Администратора.
  2. ВИД НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ. Администраторът обработва  следните категории лични данни на потребителя:
   1. Име и фамилия,
   2. Имейл адрес,
   3. Телефонен номер
  3. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. Личните данни на потребителите се съхраняват от Администратора:
   1. в случай, че причина за обработка на данни е изпълнението на договора, колкото е необходимо за изпълнението на договора, и след това време за период, съответстващ на погасителната давност. Освен ако в специална разпоредба не е посочено друго, давността е шест години, а за искове, свързани с периодични изпълнения и искове, свързани с извършване на стопанска дейност – три години.
   2. в случай, че причина за обработка на данни е съгласието, докато съгласието не бъде отменено, и след оттегляне на съгласието за период от време, съответстващ на погасителната давност на исковете, които могат да бъдат повдигнати от администратора и които могат да бъдат повдигнати срещу него. Освен ако в специална разпоредба не е посочено друго, давността е шест години, а за искове, свързани с периодични изпълнения и искове, свързани с извършване на стопанска дейност – три години.
   3. При използване на уебсайта може да се изтегли допълнителна информация, по-специално: IP адрес, присвоен на компютъра на потребителя или външен IP адрес на интернет доставчика, име на домейн, вид на браузъра, време за достъп, вид на операционната система.
  4. При използване на уебсайта може да се изтегли допълнителна информация, по-специално: IP адрес, присвоен на компютъра на потребителя или външен IP адрес на интернет доставчика, име на домейн, вид на браузъра, време за достъп, вид на операционната система.
  5. ТПредоставянето на лични данни от потребителя е доброволно.
  6. Личните данни също ще се обработват по автоматизиран начин под формата на профилиране, при условие че потребителят се съгласи с тях, съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от GDPR. Последицата от профилирането ще бъде да се даде профил на даден човек, за да взема решения за тях или да анализира или прогнозира техните предпочитания, поведение и нагласи.
  7. Администраторът ще положи необходимата грижа, за да защити интересите на хората, чиито данни се събират и по-специално ще гарантира, че данните, които той събира, са:
   1. обработени законно,
   2. събрани за конкретни и законни цели и не се обработват по начин, несъвместим с предвидените цели.
   3. подходящи и адекватни на целите, за които се обработват и съхраняват във форма, която позволява идентифициране на субектите на данни, не по-дълго от необходимото, за целите, за които те се обработват.
 3. РАЗКРИВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

  1. Личните данни на потребителите се прехвърлят на доставчици на услуги, които Администраторът използва, когато управлява уебсайта. Доставчиците на услуги, на които се прехвърлят лични данни, в зависимост от договорните споразумения  и обстоятелства, или са обект на инструкциите на Администратора относно целите и методите на обработка на тези данни (обработващи), или независимо определят целите и методите на обработката им (администратори).
  2. Личните данни на потребителите се съхраняват само в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП).
 4. ПРАВО НА КОНТРОЛ, ДОСТЪП И КОРИГИРАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Субектът на данни има право на достъп до личните си данни, както и да коригира, изтрива, ограничава обработването, правото да прехвърля данни, да възразява, да оттегли съгласието си по всяко време, без това да засяга законността на каквато и да е обработка, извършена на основание на съгласието преди оттеглянето му.
  2. Правно основание за искания на потребители:
   1. Достъп до данни – чл. 15 от ОРЗД
   2. Поправяне на данни – чл. 16 от ОРЗД
   3. Изтриване на данни (правото да бъдат забравени) – чл. 17 от ОРЗД.
   4. Ограничаване на обработката – чл. 18 от ОРЗД.
   5. Преносимост на данните – чл. 20 от ОРЗД.
   6. Преносимост на данните – чл. 20 от ОРЗД.
   7. Оттегляне на съгласието – чл. 7, параграф 3 от ОРЗД.
  3. За упражняване на правата, посочени в точка 2, трябва да се изпрати подходящ имейл на следния адрес: KONTAKT@MADASWEET.PL
  4. В случай, че потребителят упражни правото си, включено в гореспоменатите права, Администраторът се съобразява с искането или отказва да го изпълни незабавно, но не по-късно от един месец след получаването му. Ако обаче – поради сложния характер на заявката или броя на заявките – Администраторът няма да може да изпълни заявката в рамките на месец, той ще я изпълни в рамките на следващите два месеца, като информира потребителя предварително, в рамките на един месец от получаване на искането, относно предвиденото удължаване на срока и причините за него.
  5. В случай, че обработването на лични данни нарушава разпоредбите на ОРЗД, субектът на данни има право да подаде жалба до председателя на Службата за защита на личните данни.
 5. БИСКВИТКИ

  1. Администраторът на уебсайта използва „бисквитки“.
  2. Инсталирането на бисквитки е необходимо, за да се предоставят правилно услугите на уебсайта. Бисквитките съдържат информация, необходима за правилното функциониране на уебсайта, както и предоставят възможност за съставяне на обща статистика на посещенията на уебсайта.
  3. Уебсайтът използва следните видове бисквитки: сесия
   1. Бисквитките за сесия са временни файлове, които се съхраняват на крайното оборудване на потребителя, докато потребителят не излезе (затвори уебсайта).
  4. Администраторът използва собствените си бисквитки, за да разбере по-добре взаимодействието на потребителите със съдържанието на страницата. Файловете събират информация за това как потребителят използва уебсайта, вида на уебсайта, от който е пренасочен потребителят, както и броя и продължителността на посещенията на потребителя в уебсайта. Тази информация не регистрира точни лични данни на потребителя, но служи за събиране на статистически данни за използването на уебсайта.
  5. Потребителят има право да вземе решение за обхвата на достъп, който бисквитките имат до неговия компютър, като избере съответните настройки в прозореца на браузъра. Подробна информация за възможностите и методите за използване на бисквитките е налична в настройките на софтуера (уеб браузъра).
 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

  1. Администраторът използва технически и организационни мерки за защита на личните данни, подходящи за рисковете и категорията на данните, които се защитават, по-специално за защита на данните срещу неправомерно разкриване, управление от неоторизирано лице, обработка в нарушение на съществуващите разпоредби, промяна , загуба, повреда или унищожаване.
  2. Администраторът предоставя следните технически мерки за предотвратяване на достъпа и промяната от трети страни на лични данни, предавани по електронен път.
  3. По въпроси, които не са обхванати от настоящата Политика за поверителност, разпоредбите на ОРЗД и други, се прилагат съответните приложими разпоредби на полското законодателство.